top of page

Ryttarutbildning

Med eleven i centrum

Vi bedriver en småskalig träningsverksamhet med ett växande elevantal. 

Blueheart är för dig som vill ta steget vidare från ridskola till nästa nivå i din rid - och hästkunskap. 

 

Vi har begränsat antal elevplatser för elever utan egen häst. Elever med egen häst är också hjärtligt välkomna!

Individualisering är nyckeln till framgång hos den enskilda individen – det är vår filosofi! Därför lägger vi stor tyngd på att erbjuda skräddarsydd och individanpassad utbildningsplan anpassat utifrån elevens förutsättningar, förväntningar, behov och målsättning.

 

Vi tror att individualisering skapar trygg lärmiljö och effektiviserar inlärningsprocessen.

Våra grundvärden är: trygghet – kvalité – utveckling – resultat, och undervisningens koncept och upplägg är utformat för att uppfylla just dessa kriterier.

 

Vi har en god dialog där vi gemensamt  gör en målsättning som delas upp i delmål under terminen samt slutmål för året. Detta sker vid planeringsmöte som sker vid inskrivning tillsammans med introduktion första ridlektionen. Detta följs upp med flera uppföljningssamtal under terminernas gång och under årets slut har vi ett utvecklingssamtal/avstämning.

Tack vare detta får eleverna stor inblick i sin utbildning och elevinflytande över undervisningen och främjar personlig utveckling.

_DSF0108%20(1)%20(1)_edited.jpg

Undervisningen bygger på en röd tråd genom hela utbildningsplanen för att uppnå förväntningar och målbild och skapa effektiv inlärning, utveckling och resultat.

 

Vi erbjuder varierade undervisningsformer för att eleverna ska få en bred grund och fördjupa sina kunskaper och färdigheter i olika övningar och träningsmetoder. 

Koncept

KUNSKAP - TRYGGHET - PERSONLIG UTVECKLING

Foto: Pontus Hjelm

Planering

Vid inskrivning här sker ett planeringsmöte där vi lättsamt diskuterar lite planer och målsättning. Dina förväntningar på ridutbildningen och hur vi ska gå tillväga för att uppfylla dessa.

 

 

 

Försäkring

 

All ridning och vistelse sker på egen risk. Egen olycksfallsförsäkring gäller. 

Uppföljning

Kontuneligt kommer vi innan-under-efter lektionstid ha uppföljningssamtal kring hur träningen fortlöper, hur vi ligger till i utveckling, om vi behöver ändra något eller förnya mål som kanske redan uppnåtts. 

Avstämning

 

I slutet av träningsperioden, som kan vara en termin eller ett år, gör vi en sammantagen avstämning och utvecklingssamtal. Vi summerar träningsperioden och analyserar kring den målsättning vi satt och om vi uppfyllde de mål och förväntningar vi hade. Om vi lyckades, hur gick vi tillväga? Om inte, varför? Fastställa orsaker och resultat och dra samband. Sätta nya delmål och slutmål för nästa träningsperiod.

Elevinflytande

 

Detta koncept ger dig som elev mycket infytande över undervisningen där du får vara med och skapa din målsättning och vara delaktig i planering och utformande av träningsinnehållet.

 

Personlig utveckling

 

Detta ger dig också stor personlig utveckling då du får lära dig att analysera viktiga moment och delar i träningsmomenten och lära dig dra slutsatser och se samband mellan olika faktorer och hur de samverkar med varandra, vilket ökar slutledningsförmågan och problemlösning, där du lär dig definera problem och hitta lösningar.

..."A goal without a plan is just a wish" 

— Antoine de Saint-Exupéry

Upplägget

i praktiken

- Personligt hela vägen

bottom of page